มาทำความรู้จักมาตรา 3 เตรส , 69 ทวิ, 50(3)(4)(5)

พี่นุชจะพามาทำความรู้จักกับมาตราแต่ละมาตราที่ปรากฎอยู่หน้าแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และภงด.53   ซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้มีหน้าที่หักภาษีเป็นอย่างมาก เพราะไม่รู้ว่าต้องนำส่งภาษีตามมาตราไหนกันแน่?

ก่อนอื่นต้องวิเคราะห์ก่อนว่า ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นใคร? 

  • หน่วยงานราชการ  หรือ
  • นิติบุคคล เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ 
หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา

หากผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เป็น “หน่วยงานราชการ” หักภาษี ณ ที่จ่าย “ุบุคคลธรรมดา” เป็นค่าจ้าง ค่าสินค้า/ค่าบริการ หรืออื่นๆ ที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ หน่วยงานราชการต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3 โดยนำส่งภาษีตามมาตรา 50(3)(4)(5)

นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา

หากผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็น “นิติบุคคล (บริษัท,หจก)” หักภาษี ณ ที่จ่าย “บุคคลธรรมดา” เป็นค่าจ้าง ค่าสินค้า/ค่าบริการ หรืออื่นๆ ที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ นิติบุคคล (บริษัท,หจก) ต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3 โดยนำส่งภาษีตามมาตรา 3 เตรส

หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย นิติบุคคล 

หากผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เป็น “หน่วยงานราชการ” หักภาษี ณ ที่จ่าย “ุนิติบุคคล (บริษัท,หจก)” เป็นค่าจ้าง ค่าสินค้า/ค่าบริการ หรืออื่นๆ ที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ หน่วยงานราชการต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 53 โดยนำส่งภาษีตามมาตรา 69 ทวิ

นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย นิติบุคคล 

หากผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็น “นิติบุคคล (บริษัท,หจก)” หักภาษี ณ ที่จ่าย “นิติบุคคล (บริษัท,หจก)” เป็นค่าจ้าง ค่าสินค้า/ค่าบริการ หรืออื่นๆ ที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ นิติบุคคล (บริษัท,หจก) ต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 53 โดยนำส่งภาษีตามมาตรา 3 เตรส

รับชมผ่านช่องทางยูทูป ได้ที่ รู้ไหม? ต้องติ๊กมาตราอะไรในแบบภงด.3,53

แชร์