ถอนชื่อออกจากระบบvat

เงินได้ไม่ถึง 1.8 ล้าน ออกจากระบบ VAT ได้ไหม?

เงินได้ไม่ถึง 1.8 ล้าน ออกจากระบบ VAT ได้ไหม?

เป็นคำถามที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสงสัย

ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นบุคคลธรรมดาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม vat อันเนื่องมากจากมีความประสงค์ที่จะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเอง หรือมีเงินรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทและสรรพากรให้จด vat ก็ตาม หากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องการถอนชื่อออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกระทำได้หากมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ

กิจการต้องมีเงินรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาท ติดต่อกันทุกเดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี

สามารถยื่นคำร้องขอถอนชื่อออกจากระบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยแจ้งความประสงค์และยื่นคำร้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ตามใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีเอกสารหลักฐานดังนี้

  • คำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.08 (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากอินเตอร์เน็ตได้ ภพ.08 หรือไปกรอกที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในวันยื่นคำร้องได้)
  • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 (หากสูญหายต้องไปแจ้งความแล้วนำใบแจ้งความไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
ตัวอย่าง ภ.พ.20

จะรู้ได้อย่างไรว่า ได้ออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สรรพากรจะมีหนังสือแจ้ง ขีดชื่อออกระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ยืนยันว่าผู้ประกอบการได้ถอนชื่อออกจากระบบสมบูรณ์แล้วและไม่ต้องยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 อีก

**หากยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งขีดชื่อออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการยังคงต้องยื่นภพ.30 ทุกเดือนตามปกติ แม้ไม่มียอดภาษีซื้อ-ภาษีขายก็ตาม จนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมสรรพากร ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนนับจากวันยื่นคำร้อง สามารถยื่นแบบภพ.30 กรณีภาษีเป็น 0 บาท ได้ตามคลิปนี้ : วิธีการยื่นแบบภาษีมุลค่าเพิ่มกรณีไม่มีภาษีซื้อ-ภาษีขาย

รับชมคลิปวีดีโอผ่านยูทูปได้ที่ : เงินได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาท ขอถอนชื่อออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหม

แชร์