จะรู้ได้อย่างไร? ว่าเลขไหนคือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา กรมสรรพากรได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรทุกประเภทใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ดังนี้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร-บุคคลธรรมดา

สำหรับบุคคลธรรมดาให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ซึ่งเป็นเลขเดียวกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - นิติบุคคล

สำหรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลไทยและนิติบุคคลต่างประเทศที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ซึ่งเป็นเลขเดียวกับเลขทะเบียนนิติบุคคล

โดยทั่วไป สามารถดูเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด จากใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งจะมีเลขผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ปรากฎอยู่ใกล้ๆ ส่วนของชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นๆ 

หรือ หากเป็นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ที่นิติบุคคลนั้นๆ เป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคลนั้น ๆ จะปรากฎอยู่ตามภาพตัวอย่างนี้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - ออกโดยกรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกโดยกรมสรรพากร จะขึ้นต้นด้วย 099 เสมอ ได้แก่

  • หน่วยงานราชการ 
  • คนต่างด้าว
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
  • นิติบุคคลไทย/ต่างประเทศ
  • ผู้จ่ายเงินได้ 

#เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร #เลขผู้เสียภาษีบุคคล #เลขผู้เสียภาษีบริษัท #เลขผู้เสียภาษีหน่วยงานราชการ #กะลาภาษี #madamnuch

แชร์