ขอคืนภาษีย้อนหลังได้ไหม?

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เมื่อเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)-(8) ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90,ภงด.91 ในปีภาษี (ปีปฏิทิน) ที่ล่วงมาแล้ว ภายในวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของปี ถัดจากปีภาษี (ปีที่มีเงินได้) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ หรือยื่นด้วยตนเองผ่านระบบ e-filing ระบบยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร

หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)-(8) และหน่วยงานผู้ว่าจ้าง/จ่ายเงินได้ หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว เมื่อคำนวณภาษีโดยนำเงินได้หักค่าใช้จ่าย หักค่าลดหย่อน  เหลือเท่าไหร่นำมาคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่ามีภาษีที่ต้องชำระ น้อยกว่า ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท/หจก.ฯลฯ) ได้หักนำส่งสรรพากรไว้แล้ว 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถขอคืนภาษีที่ชำระไว้เกินนี้ได้โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90,91 ตามระยะเวลาที่สรรพากรกำหนด (ภายในวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.ของปีถัดจากปีภาษี)

หรือ หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามิได้ยื่นแบบแสดงรายการฯ ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้มีหน้าที่เสียภาษีฯ สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภงด.90,91 เพื่อขอคืนภาษีที่ชำระไว้เกินได้ ภายใน 3 ปี นับจากวันสุดท้ายของการกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีนั้นๆ 

 

#ขอคืนภาษีย้อนหลัง  #ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  #madamnuch #กะลาภาษี

แชร์