วิธีขอรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ กรณีไม่ได้ยืนยันตัวตน/ลืมรหัสผ่านยื่นแบบภงด.1,3,53,30

กรณีผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีนิติบุคคล ภงด.1,3,53,30,50,55 ภธ.40 แต่ไม่สามารถเข้าระบบยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตรูปแบบใหม่ e-fililng ของกรมสรรพากรได้ เนื่องจาก

  1. ไม่ได้ยืนยันตัวตนระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564
  2. มีแต่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเก่าที่ใช้ในระบบเก่าของสรรพากร
  3. ลืมรหัสผ่าน ไม่สามารถเข้าไปขอรหัสผ่านใหม่จากระบบได้

ให้ท่านส่งอีเมลล์แจ้งความจำนงค์ให้สรรพากรเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านให้ใหม่ที่ efilinghelpdesk@rd.go.th โดยระบุข้อความดังนี้ค่ะ

  • หัวข้อ e-mail ระบุ : ต้องการ Reset รหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่าน แต่ไม่สามารถทำรายการได้ (เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
  • กรณีบุคคลธรรมดา ให้สแกนสำเนาบัตรประชาชน + เซ็นต์รับรองสำเนา
  • กรณีนิติบุคคล ให้สแกนบัตรประชาชนผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ + เซ็นต์รับรองสำเนา
  • กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ฯลฯ ให้แนบหนังสือจัดตั้ง/หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจ + เซ็นต์รับรองสำเนา
  • พร้อมแจ้งชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้ และหมายเลขโทรศัพท์
แชร์