ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าอุปการะบิดามารดา

ผู้มีเงินได้สามารถนำค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตน และบิดามารดาของคู่สมรสไม่มีเงินได้ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ คนละ 30,000.00 บาท โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • ผู้มีเงินได้ และ/หรือ คู่สมรสไม่มีเงินได้ต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของบิดามารดา
  •  บิดามารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  • บิดามารดาต้องมีเงินรายได้ (รวมเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น) ไม่เกิน 30,000.00 บาท ต่อ/ปี ในปีภาษีนั้นๆ 
  • อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้และคู่สมรสไม่มีเงินได้
  • ไม่มีบุตรคนอื่นนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
ลย03

ลย.03

ผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ต้องมีหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ลงลายมือชื่อรับรองโดยบิดามารดา

ไม่ว่าจะมีบุตรผู้ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้กี่คนก็ตาม จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้ **ห้ามใช้สิทธิ์ลดหย่อนบิดามารดาซ้ำกัน**

แนวทางปฏิบัติ หากผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาซ้ำกัน
  1. กรณีที่ 1 ผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์ต้องตกลงกันว่าท่านใดจะเป็นผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา เมื่อตกลงกันได้แล้ว ท่านที่ไม่ใช้สิทธิ์จะต้องยื่นแบบภงด.90,91 ปรับปรุงเพื่อถอดลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดมารดา
  2. กรณีที่ 2 หากตกลงกันไม่ได้ ผู้มีสิทธิ์ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา คือ ผู้ที่มีหนังสือ  ลย.03 ลงลายมือชื่อรับรองโดยบิดามารดา
  3. กรณีที่ 3 หากผู้มีเงินได้ มีหนังสือ ลย.03 ลงลายมือชื่อรับรองโดยบิดามารดาเหมือนกัน ให้พิจารณาวันที่ลงลายมือชื่อรับรองโดยบิดามารดา  หนังสือ ลย.03 ฉบับไหนลงวันที่รับรองก่อน ผู้มีเงินได้เจ้าของ ลย.03 ฉบับนั้นมีสิทธิ์ลดหย่อน
  4. กรณีที่ 4 หากหนังสือ ลย.03 ของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาซ้ำ เหมือนกันทุกประการ คือ เป็น ลย.03 ฉบับจริง ลงลายมือชื่อรับรองโดยบิดามารดาจริง และลงวันที่รับรองวันเดียวกัน ในกรณีนี้ หากผู้มีเงินได้ตกลงกันไม่ได้ สรรพากรจะใช้วิธิสุดท้าย คือ ถอดสิทธิ์ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์ซ้ำทุกคน  ไม่มีใครได้ใช้สิทธิ์เลย

#ค่าลดหย่อนบิดามารดา #ลดหย่อนบิดามารดาซ้ำ #ลย.03 #madamnuch #กะลาภาษี

แชร์