ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกให้ตลอดไป

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้ตลอดไป

การหักภาษี ณ ที่จ่ายออกให้ตลอดไป (เงื่อนไข 2) จะมีจุดเด่น คือ ผู้มีเงินได้/ผู้รับจ้าง จะได้รับเต็มจำนวนที่ตกลงกันไว้ โดยผู้จ่ายเงิน/ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนให้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเต็มใจออกภาษีให้ผู้รับจ้างทั้งจำนวน หรือ ผู้รับจ้างต้องการรับเงินค่าจ้างที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาเต็มจำนวน โดยไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ว่าจ้างยินยอมออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนให้

ซึ่งถึงแม้ว่าผู้ว่าจ้างจะออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนให้ก็ตาม แต่ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ว่าจ้างออกให้นี้ **ถือเป็นเงินได้ของผู้รับจ้างด้วย**

ออกให้ตลอดไป

วิธีคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกให้ตลอดไป แบ่งออกเป็น 2 step

Step ที่ 1 หาภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้ตลอดไป (นายจ้างเป็นผู้ออกภาษีแทนให้)

วิธีคำนวณภาษีออกให้ตลอดไป

Step ที่ 2 หาเงินได้ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี และภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องนำส่งสรรพากร

จากตัวอย่างวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้ตลอดไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาษีที่นายจ้างออกให้ (step1) จะเป็นจำนวนเงินเท่ากับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องนำส่งสรรพากร (step 2) ดังนั้นผู้รับเงิน/ผู้รับจ้างจะได้รับเงินเต็มจำนวนตามที่ตกลงกันตามสัญญา

ภาษีออกให้ตลอดไป

วิธีกรอกข้อมูลลงในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ คือ

  • ระบุข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญ เช่น ข้อมูลผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย , ข้อมูลผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ระบุประเภทเงินได้
  • ระบุวันเดือนปี ที่จ่าย
  • ระบุจำนวนเงินที่จ่าย คือ ยอดเงินรวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่นายจ้างออกให้ (step1)
  • ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย (step2)
  • ติ๊กเงื่อนไข (2) ออกให้ตลอดไป
ภาษีออกให้ตลอดไป

เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถรับชมคลิปวีดีโอนี้

แชร์