ภงด.3 VS ภงด.53 ต่างกันอย่างไร

ภงด.3 และภงด.53 ต่างกันอย่างไร ข้อสังเกตุสำหรับหน่วยงานผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อต้องนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แบบไหน? ต้องนำส่งภงด.อะไร? ภงด.3 หรือภงด.53

ภงด.3 กับภงด.53 ต่างกันอย่างไร

ต่างกันตรงที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าสินค้า/บริการ หรืออื่นๆ ให้กับใคร?

  • ถ้าหน่วยงานผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา ไว้ ต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3
  • ถ้าหน่วยงานผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่ายบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรืออื่นๆ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.53
แชร์